acute oral toxicity ld50

KYSELINA BENZOOVÁ - PENTA - Výrobce a dodavatel ...

Zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Safety

The acute oral toxicity LD50 of eucalyptus oil for rats is 2.48g/kg body weight. Evidence indicates the LD50 for humans is probably about the same. There have been no reported deaths due to the ...

Bezpečnostní list

environment: Acute Category 1 (H400) Chronic Category 1 (H410) Acute oral toxicity: Category 4 (H302)

Microsoft Word - DURA INK_CZ.doc

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H331 Eye Dam. 1, H318 Muta. 2, H341 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411

bezpečnostní LIST

... pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kat. 3 - H335; STOT SE 3 Eye Dam 1 - Vážné poškození očí, kat. 1 - H318; Eye Dam 1 Acute Tox. 4, Oral. - Akutní toxicita, kat. 4, orálně - H302

Medindex - Knihovna - Odborné časopisy

Knihovna, odborné časopisy ... BLOOD : CELL : 21.5.2015: Cell Přes všechny pokroky v moderní medicíně, dodnes neexistuje žádný lék na obezitu.

What is a LD50 and LC50? : OSH Answers

... in the LD50 toxicity ratings reflect the different routes of exposure. The toxicity rating can be different for different animals. The data above show that dichlorvos is much less toxic by ingestion ...

Evaluation of Acute toxicity of Lambda Cyhalothrin in ...

... evaluated its toxicity on biochemical parameters (Total protein, Acetyl cholinesterase, RNA and DNA) and liver histological alteration in mice after 24 h of oral administration @ 25, 50 and 75% of LD ...

Microsoft Word - Alalchlor DGD after CRC5_clean.doc

... g/bee Acute oral toxicity: LD50 oral (a.i.): 94 µg/bee Acute contact toxicity: LD50 contact (a.i.): 100 µg/bee Acute oral toxicity: LD50 oral formulation MT: 90 µg/bee Acute contact toxicity: LD50 ...

material safety DATA sheet Product Name: ACCU DYNE TEST ...

LD50 oral rat = 5.325 mg/kg (OECD Test Guideline 401) LC50 inhalation rat = 21 mgA 4 h (OECD Test Guideline 403) LD50 dermal rat = 3,000 mg/kg

Methylrosanilinium Chloride Gentian Violet SDS GHS, MSDS ...

Acute toxicity: LD50 Oral - Mouse - 96 mg/kg LD50 Oral - Rabbit - 150 mg/kg LD50 Intraperitoneal - Rat - 8,9 mg/kg LD50 Intraperitoneal - Mouse - 5,1 mg/kg LD50 Intraperitoneal - Rabbit - 5 mg/kg LD50 ...

SDS EU (Reach Annex II)

Podráždění sliznice úst nebo trávicího traktu. Kancerogenní: na základě dostupných údajů o látkách nejsou splněna klasifikační kritéria.

P3941

Acute oral toxicity (LD50): 5600 mg/kg [Rat]. Acute oral toxicity (LD50): 20000 mg/kg [Mouse]. ... developmental toxicity: Not available. Repeated or prolonged exposure is not known to aggravate medical ...

SÍRAN ŽELEZITÝ HYDRÁT

BEZPEČNOSTNÍ LIST . Síran železitý hydrát strana 1 z 6 . BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/EC

Revision Date april 2013 Revision 7

CAS-No.: 110-82-7. CAS-No.: 67-63-0. CAS-No.: 107-98-2. CAS-No.: 8028-48-6. CAS-No.: 142-82-5. CAS-No.: 110-54-3. Keep the affected person warm and at rest. CAS-No.: 110-82-7.

FSC-GUI-30-001 V2-0 EN FSC Pesticides Policy Guidance ...

WHO Table 1, Class Ia. Toxicity: Acute oral LD50 for rats 2 mk/kg (e-PM-2006-2007). Aquatic toxicity: Daphnia LC50 (48 h) 0.0025 mg/l Bioaccumulation: Kow logP = 3.83 (e-PM-2006-2007).
baculka s 5 hledání erotická seznamka shemale kategorie bruce springsteen’s charts – free listening videos